Privacybeleid

We zijn erg blij dat je interesse hebt in ons bedrijf. De protectie van data is van een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Jambar B.V. Je kan gebruik maken van de internetpagina’s van Jambar B.V. Zonder enige indicatie te geven van je persoonlijke data; maar als je als betrokkene gebruik wil maken van een van de speciale services via de website kan het zijn dat persoonlijke data van je verwerkt moet worden. Als het verwerken van de persoonlijke data nodig is en er geen wettelijke basis om het te verwerken, vragen we over het algemeen om toestemming van de betrokkene. Het verwerken van persoonlijke data, zoals de naam, adres, email of telefoonnummer van de betrokkene zal altijd in de lijn liggen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en volgens de specifieke gegevensbeschermingwetten in elk land die toepasbaar zijn op Jambar B.V. Met deze declaratie omtrent de beveiliging van data wil ons bedrijf het algemeen publiek informeren over de aard, strekking en doel van de persoonlijke data die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen via deze declaratie geïnformeerd over hun rechten. Als de gegevensbeheerder heeft Jambar B.V. Verschillende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te verzekeren dat persoonlijke data die wordt verwerkt via deze website het best mogelijk beschermd is. Het is wel zo dat data-overdrachten via het internet in principe beveiligingslekken kunnen hebben dus absolute beveiliging kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is het mogelijk voor elke betrokkene om hun persoonlijke data aan ons door te geven op alternatieve manieren, zoals bijvoorbeeld telefonisch.

1. DEFINITIES

De verklaring over gegevensbescherming van Jambar B.V. is gebaseerd op de voorwaarden die gebruikt worden door de Europese wetgever voor de adoptie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, alsmede voor onze klanten en zakenpartners. Om hiervoor te zorgen willen we graag eerst de terminologie die we gebruiken uitleggen. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonlijke data/gegevens

Persoonlijke data betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identicator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is een geïdentificeerde natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door de gegevensbeheer die verantwoordelijk is voor de verwerking.

c) Verwerken

Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals voor verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvragen, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, wissen of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel om hun verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van het werk van de natuurlijke persoon, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een dusdanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Gegevensbeheerder of beheerder verantwoordelijk voor verwerking

De gegevensbeheerder of beheerder verantwoordelijk voor verwerking is de natuurlijke or wettelijke persoon, autoriteit, agentschap of andere instantie die alleen, of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat, kan de gegevensbeheerder of beheerder verantwoordelijk voor verwerking of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten worden geregeld.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij

De derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie anders dan de betrokkene, beheerder, verwerker en personen die onder het directe gezag van de verantwoordelijke van de beheerder of de verwerker staan en gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

2. NAAM EN ADRES VAN DE BEHEERDER

De beheerder voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Jambar B.V.

Hoogstraat 47

5258 BA Berlicum, Nederland Email: info @ highrollerscasino.com Website: highrollerscasino.co

3. COOKIES

De internetpagina’s van Jambar B.V. gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie ID. Een cookie ID is een unieke identificatiecode van elk cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie ID.

Door het gebruik van cookies kan Jambar B.V. de gebruikers van deze website voorzien van gebruikersvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie instelling. Door middel van een cookie kunnen informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren elke keer dat de website wordt geopend omdat dit wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan zodoende het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. VERZAMELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE

De website van Jambar B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in logbestanden op de server. Verzamelde bestanden kunnen zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website waarvandaan een toegangssysteem onze website heeft bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruiken van deze algemene gegevens en informatie trekt Jambar B.V. geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te verzekeren en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Jambar B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de logbestanden op de server worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke data die door een betrokkene wordt verstrekt.

5. REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de beheerder te registreren met vermelding van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens naar de beheerder worden verzonden wordt bepaald door het respectieve invoerrooster dat voor de registratie wordt gebruikt. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd worden uitsluitend voor intern gebruik door de beheerder en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De beheerder kan om de overdracht naar een of meer gegevensverwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) verzoeken, die ook persoonlijke gegevens gebruikt voor een intern doel dat aan de beheerder is toe te schrijven. Door zich te registreren op de website van de beheerder worden ook het IP adres – toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – en het tijdstip van registratie geregistreerd. De opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel het mogelijk te maken om begaan misbruik te onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om het beheer te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven of als de overdracht strafrechtelijke vervolging tot doel heeft.

De registratie van de betrokkene, met vrijwillige vermelding van persoonsgegevens, is bedoeld om de beheerder in staat te stellen om aan de betrokkene informatie of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard hiervan. Het staat geregistreerde personen vrij om op elk moment de persoonlijke gegevens te wijzigen die tijdens de registratie zijn opgegeven, of deze volledig uit de database van de beheerder te verwijderen. De beheerder zal op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de beheerder op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene de persoonsgegevens corrigeren of verwijderen, voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de beheerder zijn in dit verband voor de betrokkene beschikbaar als contactpersonen.

6. AANMELDING VOOR ONZE NIEUWSBRIEVEN

Op de website van Jambar B.V. krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het invoerrooster dat voor dit doel wordt gebruikt, bepaalt welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de beheerder. Jambar B.V. informeert zijn klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over ondernemingsaanbiedingen. De nieuwsbrief van het bedrijf mag alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen in het kader van een dubbele instemmingsprocedure wordt als eerst een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene is opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen. Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te doorgronden en het dient daarom het doel van de wettelijke bescherming van de beheerder.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht, voor zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, aangezien dit het geval zou kunnen zijn in de situatie van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief; of in geval van een verandering in technische omstandigheden. Er zal geen overdracht plaatsvinden aan derden van persoonlijke gegevens verzameld door de nieuwsbriefdienst. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Met het oog op intrekking van de toestemming wordt in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link gevonden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de beheerder af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de beheerder te communiceren.

7. VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief van Jambar B.V. bevat zogenaamde volgpixels (tracking pixels). Een volgpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten volgpixel kan Jambar B.V. zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn geopend door betrokkenen. Dergelijke persoonlijke gegevens die zijn verzameld in de volgpixel in de nieuwsbrieven worden door de beheerder opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de dubbele instemmingsprocedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de beheerder verwijderd. Jambar B.V. beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. CONTACTMOGELIJKHEDEN VIA DE WEBSITE

De website van de Jambar B.V. bevat informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf, evenals directe communicatie met ons, mogelijk maak. Het bevat ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene contact opneemt met de beheerder per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. COMMENTAARFUNCTIE OP DE BLOG OP DE WEBSITE

Jambar B.V. biedt gebruikers de mogelijkheid aan individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog die zich op de website van de beheerder bevindt. Een blog is een op het internet gebaseerde, publiek toegankelijke portal, waarmee een of meer mensen die bloggers of webloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blog berichten. Blog berichten kunnen meestal worden becommentarieerd door derden. Als een betrokkene een commentaar achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van de opmerking en het eventueel door de betrokkene gekozen pseudoniem. Bovendien wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derde partijen schendt of illegale inhoud via een gegeven opmerking plaatst. De opslag van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de voor de beheerder zodat hij zich bij misbruik kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de gegevensbeheerder dient.

10. ABBONEREN OP OPMERKINGEN IN DE BLOG OP DE WEBSITE

Derden kunnen zich aanmelden op commentaren in de blog van Jambar B.V. In het bijzonder is er de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de opmerkingen die volgen op zijn opmerkingen over een bepaald blogbericht. Als een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de beheerder een automatische bevestiging per e-mail om de procedure dubbelzijdig te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres heeft gekozen voor deze optie. De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

11. ROUTINEMATIG WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevensbeheerder verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

12. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De gegevensbeheerder verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

a) Right op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de beheerder de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met welke medewerker dan ook van de beheerder.

b) Recht op toegang

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de beheerder kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking; de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; het bestaan van het recht om bij de beheerder rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking; het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22 lid 1 en 4 van de AVGB en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de logica ervan, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborging met betrekking tot de overdracht. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de beheerder.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben bij de beheerder te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens gecompleteerd te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de beheerder.

d) Recht op verwijdering (Right om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de beheerder de verwijdering van persoonsgegevens die hem of haar betreffen zonder onnodig uitstel te eisen, en dat de beheerder verplicht is om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig met punt (a) van artikel 6 lid 1 van de AVG, of artikel 9 lid 2 van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de AVG.
De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de beheerder is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de AVG.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om verwijdering van de door Jambar B.V. opgeslagen persoonsgegevens verzoekt, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de beheerder. Een medewerker van Jambar B.V. zal er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

Wanneer de beheerder persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op basis van artikel 17 lid 1 verplicht is om de persoonsgegevens te wissen neemt de voor de beheerder, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, treffen om andere beheerders die de persoonsgegevens van de betrokkene verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om elke link naar of kopie van deze persoonsgegevens te verwijderen zolang verwerking niet vereist is. Een medewerker van Jambar B.V. zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de beheerder een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de beheerder in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
De verwerker heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de beheerder prevaleren boven die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van de door Jambar B.V. opgeslagen gegevens wil verzoeken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de beheerder. De medewerker van Jambar B.V. regelt de beperking van de verwerking.

f) Recht op data-portabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een beheerder zijn verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt formaat te ontvangen dat leesbaar is door een machine. Hij of zij heeft het recht deze gegevens aan een andere beheerders door te geven zonder belemmering van de beheerder aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van artikel 6 lid 1 van de AVG, of punt (a) van artikel 9 lid 2 van de AVG, of een overeenkomst op grond van punt (b) van artikel 6 lid 1 van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de beheerder.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op data-portabiliteit overeenkomstig artikel 20 lid 1 van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van een beheerder naar een andere te sturen indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet nadelig de rechten en vrijheden van anderen beïnvloedt. Om het recht op data-portabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Jambar B.V.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6 lid 1 van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van bezwaar verwerkt Jambar B.V. verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overschrijden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische conclusies.

Als Jambar B.V. persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verwerkt heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen bij deze marketing. Dit geldt voor profilering zover dit verbandt houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt bij Jambar B.V. voor de verwerking voor direct marketing doeleinden zal Jambar B.V. de persoonsgegevens voor dit doeleinde niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden door Jambar B.V., of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Jambar B.V. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, in weerwil van Richtlijn 2002/58/EC, om gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken door geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op vergelijkbare wijze van invloed op hem of haar kan zijn, zolang de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en beheerder, of (2) niet is toegestaan krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen treft om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, moet Jambar BV passende maatregelen nemen om bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, althans het recht op het bemachtigen van menselijke tussenkomst van de beheerder, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Jambar B.V.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van Jambar B.V.

13. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER DE TOEPASSING EN HET GEBRUIK VAN ADDTHIS

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van het bedrijf AddThis geplaatst. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De service maakt vereenvoudigde maken van bladwijzers van internetpagina’s via knoppen mogelijk. Door met de muis op het onderdeel AddThis te klikken of door erop te klikken, wordt een lijst met bladwijzers en deelservices weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites en de knoppen worden, volgens de informatie van het uitvoerende bedrijf, meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven.

De exploitant van AddThis is AddThis, Inc., gevestigd te 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, Verenigde Staten. Door een van de afzonderlijke pagina’s van de website op te roepen, die door de beheerder wordt beheerd en waarop een onderdeel van AddThis is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van de betrokkene automatisch door de betreffende AddThis component gevraagd om gegevens van de website te downloaden van de website www.addthis.com. In het kader van deze technische procedure wordt AddThis op de hoogte gebracht met behulp van informatietechnologie van het bezoek op de specifieke individuele pagina van deze website die door de betrokkene is gebruikt. Daarnaast wordt AddThis op de hoogte gebracht van het IP-adres van het computersysteem dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en wordt gebruikt door de betrokkene, het browsertype en de taal, de webpagina die vóór onze website is geopend, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website.

AddThis gebruikt deze gegevens om anonieme gebruikersprofielen te maken. De op deze manier aan AddThis overgedragen gegevens en informatie stellen het bedrijf AddThis, alsmede gelieerde ondernemingen of hun partnerbedrijven, in staat om bezoekers van de webpagina’s van de beheerder te contacteren met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties. AddThis geeft gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties weer op basis van een cookie die door het bedrijf is ingesteld. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat de betrokkene gebruikt. De cookie bewaart de computer gebaseerde uitgaande bezoeken aan internetpagina’s. De betrokkene kan ten allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser, en bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie installeert op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.

Cookies kunnen ook op elk gewenst moment door AddThis worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Hiertoe moet de betrokkene op de afmeld knop klikken onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een zogenaamd opt-out-cookie instelt. De opt-out-cookie die voor dit doel wordt gebruikt, wordt geplaatst op het informatietechnologiesysteem dat wordt gebruikt door de betrokkene. Als de betrokkene de cookies uit zijn systeem verwijdert, moet de betrokkene de link opnieuw openen en een nieuwe opt-out-cookie instellen. Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de websites van de beheerder niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene. De toepasselijke gegevensbeschermingsverklaring van AddThis kan worden geraadpleegd op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

14. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER DE TOEPASSING EN HET GEBRUIK VAN FACEBOOK

Op deze website heeft de beheerder geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook geplaatst. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale bijeenkomsten op internet, een online gemeenschap, die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte interactie te hebben. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om privé-profielen te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken. De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., gevestigd te 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de beheerder Facebook Ireland Ltd., gevestigd te 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Bij elke beroeping op een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetwebsite, die door de beheerder wordt uitgevoerd en waarin een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, is de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook component van Facebook te downloaden via de Facebook component. Een overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, detecteert Facebook bij elke oproep op onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website – welke specifieke subpagina van ons website werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook onderdeel en gekoppeld aan het respectieve Facebook account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de Facebook knoppen klikt die in onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” knop, of als de betrokkene een opmerking schrijft, dan stemt Facebook deze informatie overeen met de persoonlijke Facebook gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze de persoonlijke gegevens op. Facebook ontvangt altijd via het Facebook onderdeel informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, elke keer wanneer de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook component klikt of niet.

Als een dergelijke overdracht van informatie naar Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij van zijn of haar Facebook account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan. De richtlijn voor gegevensbescherming, gepubliceerd door Facebook, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt daar uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende configuratie opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een datatransmissie naar Facebook te stoppen.

15. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER DE TOEPASSING EN HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)

Op deze website heeft de beheerder het onderdeel Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame. De exploitant van het Google Analytics onderdeel is Google Inc., gevestigd te 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyses via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics component is om het verkeer op onze website te analyseren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken die de activiteiten op onze websites tonen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons. Google Analytics plaatst een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de beheerder en waarin een Google Analytics component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google Analytics component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van provisies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen om vervolgens provisies te creëren voor Google.

De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke informatie, zoals de tijdsduur van bezoek, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke uit te sluiten. Hiervoor moet de betrokkene een aanvulling op de browser downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser aanvulling (add-on) vertelt Google Analytics via een JavaScript dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s mogelijk niet worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser aanvullingen wordt door Google als een bezwaar beschouwd.

Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser aanvullingen opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de aanvulling van de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon in hun competentiebereik, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de aanvulling van de browser uit te voeren. Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.